Kaza Tazminatı | Trafik Kazalarından Kaynaklı Tazminat Davası | KTK85

Hukuka Dair Her Şey

Kaza Tazminatı | Trafik Kazalarından Kaynaklı Tazminat Davası | KTK85

Ocak 1, 2021 Aile Hukuku 0

Trafik kazalarından kaynaklı tazminat davası, kaza tazminatı hususuna değinelim. Öncelikle, trafik kazaları neticesinde bir haksız fiilden söz edilir. Haksız fiil neticesinde tazminat talep edebilmek için hukuka aykırı eylem, kusur, zarar ve neden sonuç ilişkisinin varlığı gereklidir.

Karayolları trafik kanununa doğrudan ulaşmak için tıklayınız.

Trafik Kazalarından Kaynaklı Tazminat Davasında Görevli Mahkeme Nedir?

Trafik kazalarının konu olduğu tazminat davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Yararlanılacak kanun açısından ise Karayolları Trafik Kanunu önem arz etmektedir.

Araç kazaları neticesinde açılacak tazminat davaları, olayın gerçekleştiği yer asliye hukuk mahkemesinde veya davalının yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesinde açılabilir. Sigortacının sorumluluğunun söz konusu olduğu durumlarda ise sigortacının merkezinde veya şubesinin olduğu yerlerden birinde bu dava açılabilir.

Trafik kazaları kaynaklı tazminat davalarında araç sahibi ile sürücüsünün farklı olması durumlarında zarar gören kişiye karşı araç sahibi ve sürücüsünün müteselsil (ortak) sorumlulukları söz konusudur.

Trafik kazalarından kaynaklı tazminat davası
Kaza Tazminatı

Trafik Kazaları Sebebiyle Meydana Gelen Zarar Türleri

Meydana gelen trafik kazası neticesinde araçta veya malda meydana gelen zarar, fiilli zarar ve yoksun kalınan kar olarak ikiye ayrılır.

Fiili zarar: araçta meydana gelen hasarın tamiri için gereken bedel veya aynı nitelikteki bir aracı sağlamak için gerekli olan bedeldir.

Yoksun kalınan kar: hasar gören aracın ya da eşyanın, kazanç getiren bir işte kaza nedeniyle kullanılamaması neticesinde ödenecek bedeldir.

Karayolları Trafik Kanunu veya Borçlar Kanunu Hangi Hallerde Uygulanır?

Meydana gelen kazanın karayolu veya karayolu sayılabilecek yerlerde gerçekleşmesi halinde somut olaya Karayolları Trafik Kanunu uygulanacaktır.

Kazanın karayolu veya karayolu sayılabilecek yerlerde gerçekleşmemesi halinde ise Borçlar Kanunu’nun haksız fiile ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesine göre kaza neticesinde sorumluluğun doğması için motorlu aracın işletilmesi gerekir.

Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Motorlu araç ölüme veya yaralanmaya sebebiyet vermiş
ise, kazaya karışan aracın başkalarına devir ve temliki veya üzerinde bir hak tesisini önlemek amacıyla olaya el koyan Cumhuriyet Savcılıklarınca, aracın tescilli olduğu tescil kuruluşuna trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi için talimat verilir. Kaza anı ile Cumhuriyet Savcılığınca trafik
kaydı üzerine şerh düşülmesi arasında geçen süreler içinde kötü niyetle yapılan araç tescilleri hükümsüz sayılır. Şerhin konulduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde, şerhin kaldırıldığına veya devamına ilişkin mahkeme kararı ibraz edilmediği takdirde bu şerh hükümsüz sayılır.

İşletilme halinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından dolayı işletenin sorumlu tutulabilmesi için, zarar görenin, kazanın oluşumunda işleten veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere ilişkin bir kusurun varlığını veya araçtaki bozukluğun kazaya sebep olduğunu ispat etmesi gerekir.

İşleten ve araç işleticisi teşebbüs sahibi, hakimin
takdirine göre kendi aracının katıldığı bir kazadan sonra yapılan yardım çalışmalarından dolayı yardım edenin maruz kaldığı zarardan da sorumlu tutulabilir. Ancak, bu durumda işletici teşebbüs sahibinin sorumlu kılınabilmesi için kazadan kendisinin sorumlu olması veya yardımın doğrudan doğruya kendisine veya araçta bulunanlara yahut kazaya taraf olan üçüncü kişilere yapılması gerekir.

İşleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın
sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.

Karayolları Trafik Kanunu madde 85

Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesine göre hukuki sorumluluğun varlığı için;

  • Kişiye yahut eşyaya ilişkin bir zarar olmalıdır.
  • Zarar, trafik kazası neticesinde meydana gelmelidir.
  • Kazaya ve neticesinde meydana gelen zarara bir motorlu araç sebep olmuş olmalıdır.
  • Zarar ile motorlu araç arasında sebep sonuç ilişkisi olmalıdır.
  • Aracı işleten, Karayolları Trafik Kanunu’nun 86. maddesinden yararlanmamalıdır.

Bu doğrultuda son olarak Karayolları Trafik Kanunu’nun 86. maddesine değinmek gerekir.

İşleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur.

Sorumluluktan kurtulamayan işleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi, kazanın oluşunda zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat ederse, hakim, durum ve şartlara göre tazminat miktarını indirebilir.

Karayolları Trafik Kanunu madde 86

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir