Limited Şirket Müdür Temsil ve İlzam Kararı

Hukuka Dair Her Şey

Limited Şirket Müdür Temsil ve İlzam Kararı

Ocak 5, 2021 Ticaret Hukuku 0

Limited şirket müdür temsil ve ilzam kararı örneği aşağıda yer almaktadır. Limited şirkette müdüre ilişkin olarak aydınlatıcı bilgi için tıklayın.

Aşağıda yer alan karar örneğini düzenleyerek kullanmak mümkündür. Örneğe ilişkin uyarılar kalın olarak yazılmıştır.


ŞİRKETİN ÜNVANI

ORTAKLAR KURULU KARARI

KARAR TARİHİ                          :  ……/……/20…..

KARAR SIRA NO                       :  ……./….
TOPLANTIYA KATILANLAR        :  ……….

KARARIN ÖZETİ                        :  Şirket Müdürü Temsil Ve İlzam Kararı                           
 
KARAR METNİ

Şirket  ortakları kurulu  şirket merkezinde  toplanarak  aşağıdaki kararları almışlardır.

……/……/……. tarihinde görev süresi sona eren şirket müdürü ……………….  ……………………’nın  …../…../…….. tarihinden başlamak üzere (bittiği tarih ile başlangıç tarihi aynı olacak, tarihler arasında boşluk olmayacak)  ………  yıl süre ile yeniden şirket müdürlüğüne seçilmesine, 

Şirket müdürü  ……………………………………..’un  müdürlüğünün ve imza sirkülerinin iptal edildiği yerine şirket müdürlüğüne ……. yıl için Şirket Ortaklarından (Şirket dışından ise, T.C. Kimlik Numarası ve ikametgah adresi yazılacak) …………………………………’ın atanmasına,

Şirketimiz Ana sözleşmesinde belirtilmiş işlerle iştigal etmek üzere kurulmuş bulunan ve ünvanı aşağıda yazılı bulunan Şirketimizin; Bilumum resmi ve hususi dairelerde, Mahkemelerde, Müesseselerde, Bilumum komisyonlarda, Bilumum bankalarda, Finans kurumlarında, Vergi dairelerinde, Emniyet Müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlükleri,Tarım İl Müdürlükleri veya ilgili birimlerinde, Sigorta şirketleri ve Acenteliklerinde, bilumum firmalarda, bilumum Tapu dairelerinde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bölge Çalışma Müdürlüklerinde, Bilumum firmalarda, hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde, Tapu Müdürlüklerinde, Tapu Kadastro Müdürlüklerinde ve bilumum idarelerde ve bunların her kısım ve derecesinde her sıfatla şirketimizin bilumum işlemlerinde temsil ve ilzama, Bilumum Bankalar nezdinde şirketimiz adına hesap açmaya, hesap kapatmaya, para yatırmaya, para çekmeye, ahzu-kabza işlerinde temsile, çek karnesi almaya, çek kesmeye, çek ve senetleri imzalamaya, internet bankacılık işlemlerini yapmaya, kambiyo taahhütlerinde bulunmaya, Bilumum Bankalardan kredi taleplerinde bulunmaya, sözleşmeleri ve taahhütnameleri imzalamaya, Şirket adına internet bankacılık işlemleri, kambiyo taahhüt işlemlerinde bulunmaya, Şirket adına her türlü cep, mobil, ADSL ve bilumum internet hizmetleri ve sabit telefon abonelikleri ve abonelik hatları için gerekli müracaatlarda bulunmaya, sözleşmeleri yapmaya, abonelikleri yapmaya, fesh etmeye, devir etmeye ve devir almaya, e-bildirge, e-beyanname şifrelerini almaya,tanzim ve imzaya, bankacılık işlemleri için interaktif şifreleri almaya, Factoring şirketlerinde işlemleri takip ve neticelendirmeye, PTT bünyesinde iş takibine, posta hesaplarını takibe, imzalamaya, Şirketimiz adına borçlandırıcı, hak kazandırıcı her türlü müracaat ve beyanda bulunmaya, Taahhütname, Sözleşme, Mukavelename, vesair ilgili bilumum evrak ve belgeleri şirketimiz adına tanzim ve imzalamaya, taahhüt altına koymaya işlemlerinde tediyat, tahsilat vesair ilgili bilumum muamelelerin ifa ve imzasında şirketimizi temsil ve ilzama, ihracat ve ithalat ile ilgili bilumum iş ve işlemlerde başından sonuna kadar yapılması gerekli tüm işlemlerinde temsil ve ilzama, ihalelere girmeye, arttırımlarda bulunmaya, pey sürmeye, teminatları yatırmaya, fazla yatan teminatları ve teminatları gerektiğinde geri almaya yada bedelden mahsup ettirmeye, Şirketimiz adına Rehinli, rehinsiz, ipotekli ipoteksiz, hacizli hacizsiz her türlü motorlu -motorsuz vasıta, menkul mal ve gayrimenkul almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, her türlü sözleşmeleri ve taahhütnameleri tanzim ve imzalamaya, temlik yapmaya, sulh ve ibranameler vermeye, imzalamaya, şirket adına Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat karşılığı inşaat sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya, şartları tayin ve tespite, her türlü sözleşmeleri tadil veya fesih etmeye, yeniden yapmaya, her türlü işlemleri ilgili mercilerde kayıt ve tescil işlemlerini yapmaya, şirket adına leasing Finansal kiralama sözleşmesi ve ek sözleşmeler yapmaya, fesih etmeye, düzeltme yapmaya, imzalamaya, şirketimizin iştigal mevzuna giren her türlü işleri ve işlemleri başından sonuna kadar ifa ve ikmale, Mahkeme ve icra dairelerinde dahi temsile, işlemleri takibe sonuçlandırmaya, gerekli olduğu takdirde şirketimiz adına umumi yetkileri haiz ve HMK’daki özel yetkileri de vererek, Leh ve aleyhimizde açılmış veya açılacak bilumum davalar için Avukatlar tutmaya, davalar açmaya, şirketin iştigal mevzu ile ilgili iş ve işlemler için verilen bütün yetkilerini üçüncü şahıslara vekaleten yaptırmaya, başkalarını dahi tevkil teşrik ve azle de yetkili olmak üzere Şirket Müdürü ……………………. T.C. Kimlik Numaralı …………………………………’nın Münferiden / Müştereken …………….yıl süre ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olmasına karar verildi.

(Müdürlerin birden fazla olması halinde, bunlardan biri şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.)

Ad Soyad Tc Kimlik No İmza

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir